Klienta kartes lietošanas noteikumi

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Olympic Casino kluba karte ir personīga karte (turpmāk tekstā –  kluba karte), kuru privātpersonai izsniedz Olympic Casino Latvia SIA, kura adrese ir Kronvalda bulvāris 3, Rīga, reģ. Nr. 40003264397, (turpmāk tekstā – Olympic Casino), kas atļauj lietotājam pelnīt Bonus punktus (turpmāk tekstā – Bonus punkti) spēlēšanas laikā un saņemt papildus priekšrocības.
 2. Kluba karte ir derīga visos Olympic Casino.
 3. Informācija par kluba karšu līmeņiem un spēkā esošajām priekšrocībām ir pieejama tīmekļa vietnē https://lv.olympic-casino.com/loyaltycard_lv.

 

II KLUBA KARTES SAŅEMŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Lai saņemtu kluba karti, personai ir jāaizpilda attiecīgs pieteikums. Ja kluba karte tiek izsniegta uz parakstīta pieteikuma pamata, uzskata, ka tiek noslēgts līgums.
 2. Kluba karte ir Olympic Casino īpašums un tās lietošanas tiesības tiek piešķirtas kluba kartes lietotājam (turpmāk tekstā – kartes lietotājs).
 3. Lai varētu izmantot kluba kartes lietotāja priekšrocības, karte ir jāuzrāda kopā ar pasūtījumu.
 4. Kluba karte ir personīga karte un to nedrīkst nodot lietošanā citām personām. Darbinieks var lūgt uzrādīt kartes lietotāja personu apliecinošu dokumentu identifikācijas nolūkā. Olympic Casino ir tiesības anulēt un konfiscēt kluba karti, ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi.
 5. Ja kluba karte ir nozaudēta vai nozagta, nekavējoši jāinformē Olympic Casino, zvanot pa tālruni +371 67828777. Nozaudētā vai nozagtā kluba karte pēc tam tiek anulēta.
 6. Lai saņemtu jaunu kluba karti, lietotājam ir jāsazinās ar jebkuru Olympic Casino.
 7. Olympic Casino nav atbildīgs par lietotājam radītajiem zaudējumiem saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas ar nozaudēto vai nozagto kluba karti vai ar karti, kas vairs nav lietotāja rīcībā.
 8. Ja lietotājs neizpilda kluba kartes līmenim nepieciešamās prasības, Olympic Casino ir tiesības noteikt kartei tādu līmeni un ar to saistītās priekšrocības, kādas var piemērot lietotājam atbilstoši tā līmeņa prasībām, kuras lietotājs ir izpildījis. Olympic Casino ir tiesības neanulēt lietotājam iepriekš izsniegto (augstāka līmeņa) kluba karti, bet šādā gadījumā lietotājam tiek nodrošinātās tā līmeņa priekšrocības, kura prasības viņš ir izpildījis.
 9. Olympic Casino patur tiesības neizsniegt kluba karti klientam, nesniedzot šāda lēmuma pamatojumu.
 10. Lietotājs var pieteikt kluba kartes anulēšanu jebkurā laikā, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu Olympic Casino.
 11. Olympic Casino ir tiesības anulēt kluba karti un/vai nopelnītos Bonus punktus, ja:
  • lietotājs nav izmantojis kluba karti 12 mēnešus pēc kārtas (ja nav citas vienošanās);
  • kluba karte ir lietota pretrunā šiem noteikumiem;
  • lietotājs ir pārkāpis Azartspēļu likumu, šos noteikumus, Olympic Casino spēļu noteikumus vai citus Olympic Casino noteiktos noteikumus un administratīvos aktus.
 12. Olympic Casino nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies lietotājam saistībā ar kluba kartes slēgšanu, ja un ciktāl šāda atteikšan  ās no atbildības nav atļauta piemērojamajos tiesību aktos.

 

III KLUBA KARTES BONUS PUNKTU PELNĪŠANA

 1. Lai pelnītu Bonus punktus, kluba karte ir jāievieto karšu nolasītājā, kad lietojat spēļu automātu, vai jāuzrāda kazino darbiniekam pirms spēles sākuma pie spēles galda.
  Veicot sporta likmes kasē, kluba karte ir jāpasniedz kasierei.
  Veicot sporta likmes Olybet pašapkalpošanās terminālī, kluba karte ir jānoskenē pirms likmju veikšanas.
 2. Nopelnīto Bonus punktu skaits tiks aprēķināts, pamatojoties uz izdarītajām likmēm spēles laikā un ir atkarīgs no uzskaites sistēmas noteiktajā laika periodā.
  Bonus punkti par tekošo nedēļu, kas nopelnīti ar sporta likmju veikšanu, tiek pieskaitīta katru nākošo pirmdienu.
  Lai saņemtu Bonus punktus veicot sporta likmes, minimālais koeficients ir 1.3.
  Par katriem 2€ veikto sporta likmju, tiek piešķirts 1 Bonus punkts.
 3. Uzkrātie Bonus punkti var tikt izmantoti spēles turpināšanai jebkurā Olympic Casino. Bonus punktu apmaiņas vērtība ir 100 bonusa punkti = 1 eiro.
 4. Minimālais Bonus punktu skaits, ko var apmainīt ir 500 punkti.
 5. Olympic Casino patur tiesības pārskatīt Bonus punktu uzskaiti kartē sistēmas kļūdas, jebkādu citu kļūdu vai krāpšanas gadījumā.
 6. Informāciju par lietotāja Bonus punktu atlikumu var saņemt visos Olympic Casino.
 7. Bonus punkti tiek piešķirti lietotājam un tos nevar ziedot, pārdot vai citādi nodot citām personām.

 

IV CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. Olympic Casino ir tiesības grozīt pašreizējos kluba kartes lietošanas noteikumus, paziņojot par to lietotājiem vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, izmantojot Olympic Casino tīmekļa vietni https://lv.olympic-casino.com/loyaltycard_lv. Lietotājam ir tiesības anulēt kluba karti, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja lietotājs nepiekrīt noteikumu grozījumiem. Ja lietotājs neiesniedz iesniegumu par kluba kartes anulēšanu līdz laikam, kad noteikumu grozījumi stājas spēkā, ir uzskatāms, ka viņš(-a) piekrīt grozījumiem.
 2. Šiem Olympic Casino kluba kartes lietošanas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas izriet no šiem kluba kartes lietošanas noteikumiem, ir risināmi sarunu ceļā; ja nevar panākt savstarpēju vienošanos, strīdu nodod izskatīšanai attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.

 

V INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 1. Atbildīgais personu datu apstrādātājs ir Olympic Casino Latvia SIA (Kronvalda bulvāris 3, Rīga; latvia@oc.eu). Uzņēmuma datu aizsardzības speciālists ir Aleksandrs Maslo, (+371 67517595, Kronvalda bulvāris 3, Rīga; latvia@oc.eu).
 2. Olympic Casino apstrādā personas informāciju, lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts ar kluba kartes lietotājiem.
 3. Personas informācija, ko iegūst par subjektu kluba kartes pieteikšanas procesa laikā, ir nepieciešama kluba kartes darbībai. Olympic Casino nevar izsniegt kluba karti, ja lietotājs nenorāda informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieteiktos kluba kartei. Ja Olympic Casino nevarēs apstrādāt personas informāciju saistībā ar kluba kartes lietošanu, nebūs iespējams aprēķināt lietotāja Bonus punktus un noteikt kluba kartes līmeni.
 4. Ja lietotājs ir atļāvis lietot savu personīgo informāciju, Olympic Casino būs tiesības lietot lietotāja kontaktinformāciju tā produktu vai pakalpojumu tiešajam mārketingam. Lietotājam ir tiesības noraidīt personas informācijas lietošanu jebkurā laikā.
 5. Olympic Casino ir tiesības sniegt informāciju par lietotājiem un kluba karšu izmantošanu citiem Olympic Entertainment Group uzņēmumiem.
 6. Personas informācijas saņēmēju kategorijas: maiņas darbinieki, kazino vadītājs, klientu attiecību vadītājs, Mārketinga nodaļas darbinieki, Drošības un Uzraudzības nodaļas darbinieki, sistēmas administrators.
 7. Kluba kartes lietotāju personas informāciju nedrīkst izplatīt ārpus ES/EEZ.
 8. Kluba kartes līmeņi un ar tiem saistītās priekšrocības tiek aprēķināti, pamatojoties uz Olympic Casino noteiktajiem kritērijiem.
 9. Personas informācija, saistīta ar kluba karti, tiek glabāta piecus gadus pēc pēdējās kluba kartes lietošanas reizes.
 10. Lietotājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, ka arī viņa(-as) datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi un pret tiesībām nodot personas informāciju. Lai izmantotu savas tiesības, mēs lūdzam lietotāju sazināties ar kazino darbiniekiem vai nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi latvia@oc.eu.
 11. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar viņa(-as) personas informācijas apstrādi Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv vai apmeklējot adresē Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga.